Algemene Voorwaarde

Algemene-voorwaarde downloaden

1.Toepasselijkheid
2. Bedrijfsomschrijving
3. Definitie
4. Uitvoering van de overeenkomst.
5. Tarieven
6. Betalingsvoorwaarden
7. Verhindering deelnam
8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
9. Overmacht
10. Vertrouwelijke informatie & geheimhouding.
11. Aansprakelijkheid
12. Klachtenprocedure

1.Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Stipt-Leren en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Bedrijfsomschrijving
Stipt-Leren is opgericht door S.L.van Leeuwen te Nijmegen. Stipt-Leren is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in juni 2015 onder nummer ############

3. Definities
Opdrachtnemer; Stipt-Leren.
Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt.
Overeenkomst; Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten.
Cliënt: Kind dat gecoacht wordt of ouders/verzorgers van het kind dat begeleidt wordt

4. Uitvoering van de overeenkomst.
4.1 Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door ouders voor akkoord getekende samenwerkingsovereenkomst door de opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd door ondertekening, dan wel wanneer de opdrachtnemer een mondelinge afspraak schriftelijk heeft vastgelegd.
4.2 Informeren
Ouders dragen er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of volledig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de ouders in rekening te brengen.
4.3 Gescheiden ouders.
Bij Stipt-Leren moeten, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord gaan met de begeleiding. Hierbij draagt de eerste ondertekenende gezaghebbende ouder er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier toestemming voor geeft, opdrachtnemer verschaft de documenten alleen aan de eerst ondertekende. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De opdrachtnemer kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. – Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
4.4. Contacten met externe.
Bij het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst geeft de opdrachtgever de opdrachtnemer toestemming contact op te nemen met externe.
4.5 Doorgifte gegeven.
De opslag en doorgifte van gegevens van opdrachtgever via het Internet zijn beveiligd door middel van het gebruik van One-Drive. Dat betekent dat persoonlijke documenten niet via de mail verstuurt mogen worden tenzij daar toestemming voor is gegeven net het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst. Tevens stuur ik het persoonlijke document alleen naar de opdrachtgever en niet naar derde, indien dit nodig is zal er toestemming worden gevraagd aan de opdrachtgever.

5. Tarieven
5.1 Tarieven
Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten, middels zichzelf te informeren via de website www.stipt-leren.nl of na te vragen bij opdrachtnemer. Tevens staat in de samenwerkingsovereenkomst beschreven wat de kosten zijn. De eerste kennismaking is kosteloos. Vanaf de intakefase tot afsluiting van het begeleidingstraject zullen de tarieven zoals beschreven op de website gehanteerd worden.
5.2 Tariefwijziging
Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in Euro’s. De tarieven zijn inclusief BTW.
Wijzigingen in het tarief worden minimaal één maand vooraf aangekondigd voordat de verandering doorgevoerd wordt aan opdrachtgevers. Opdrachtnemer houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur uitgeschreven.

6. Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling van de geleverde diensten ontvangt de opdrachtgever een factuur. Deze dient bij contant of binnen 30 dagen na factuurdatum betaalt te worden.
Indien opdrachtgever niet binnen de termijn van 30 dagen betaald, wordt er een betalings-herinnering verstuurd. Indien daarna wederom niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is de opdrachtgever gerechtigd verdere levering van diensten of goederen op te schorten.

7. Verhindering deelname
In geval van verhindering van de cliënt dient dit uiterlijk 24 uur van te voren worden doorgegeven aan de opdrachtnemer. Dit mag per mail, telefonisch of WhatsApp. Anders worden de kosten van de begeleidingstijd voor 100% in rekening gebracht. Bij ziekte is overleg mogelijk.

8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.
Tevens is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd.
8.2 Tussentijdse opzegging van de overeenkomst.
Indien de cliënt of diens ouders/verzorgers de behandeling voortijdig willen beëindigen, zullen zij 28 dagen van tevoren schriftelijk per mail dit aankondigen.

9. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
9.2 Vervanging
Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. In geval van langdurige verhindering of ziekte van opdrachtnemer, zal opdrachtnemer moeite doen voor vervanging te zorgen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

10. Vertrouwelijke informatie & geheimhouding.
Alle informatie die tijdens de begeleiding besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.
10.2. Delen van vertrouwelijke informatie

In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

11. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade , emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer heeft genomen.
Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen. Opdrachtnemer is niet bevoegd de verantwoordelijkheid hiervan op zich te nemen.
Opdrachtgever is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de begeleiding als de periode daarna.

12. Klachtenprocedure
Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, datum en handtekening van opdrachtgever zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.
Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter in de woonplaats van de opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.